Новости
01
Консультации
Способ пожертвования

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Друзья
Партнеры

1. Стаємо кандидатами в усиновлювачі

2. Інформація про дітей та встановлення контакту

3. Підготовка документів для подання до суду

4. Шлях усиновлювача

5. Державні гарантії при усиновленні дитини

6. Бібліотечка кандидата в усиновлювачі

 

Стаємо кандидатами в усиновлювачі

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання. Заява може бути написана в присутності працівника служби у справах дітей та засвідчена ним. У разі коли один з подружжя не може особисто з`явитись до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).

До заяви додаються такі документи:

1) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

2) довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової служби;

3) копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

4) висновок про стан здоров`я кожного заявника, складений за встановленою формою;

5) засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на уси­новлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя);

6) довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

7) копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Копії документів, зазначених у підпунктах 1, 3 і 7, засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює приймання документів.

У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров`я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя.

Заява вважається поданою, якщо до неї додані усі зазначені документи. Витребування інших документів у заявників не допускається.

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі. По закінченню строку дії будь-якого з документів його необхідно поновити та долучати до справи кандидатів в усиновлювачі.

Після подання документів служба у справах дітей протягом 10 днів:

–   перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства;

–   проводить бесіду з заявниками, роз`яснює їм права та обов`язки кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки усиновлення, порядок здійснення контролю за умовами проживання усиновлених дітей;

–   відвідує заявників за місцем їх проживання та складає акт обстеження житлово-побутових умов;

–   розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами та готує відповідний висновок;

–   у разі позитивного рішення ставить заявників на облік кандидатів в усиновлювачі та видає їм висновок про можливість бути усиновлювачами.

 

Інформація про дітей та встановлення контакту

Інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, можна отрима­ти в службі у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлю­вачі, Міністерстві соціальної політики України, службах у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських дер­жадміністрацій та Державному департаменті з усиновлення та захис­ту прав дитини.

Кандидатам в усиновлювачі надаються такі відомості про дитину:

–  ім`я, вік, стать;

–  стан здоров`я;

–  правові підстави для усиновлення;

–  форма влаштування;

–  відомості про наявність або відсутність братів, сестер;

–  демонструється фотокартка дитини.

Знайомство та встановлення контакту з дитиною здійснюється за направленням служби у справах дітей або Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини. Якщо протягом строку дії направ­лення кандидат в усиновлювачі не подав до служби у справах дітей за­яву про усиновлення дитини вважається, що він відмовився від її уси­новлення.

Строк дії направлення 10 робочих днів, у разі необхідності він може бути продовжений за заявою кандидата в усиновлювачі, але не більш ніж на 10 робочих днів.

Кандидат в усиновлювачі має право:

–  в закладі, де перебуває дитина, ознайомитися з її особовою спра­вою, медичною карткою;

–  провести додаткове медичне обстеження дитини у державному або комунальному закладі охорони здоров`я;

–  відвідувати дитину за місцем її проживання (перебування) щодня протягом строку дії направлення та спілкуватися з нею у час, визна­чений керівником закладу, прийомними батьками, батьками-вихователями, опікунами, піклувальниками, але не менш як три години на день. Після встановлення контакту з дитиною та подання до Служби у справах дітей заяви про бажання її усиновити кандидати в усиновлювачі мають право продовжувати щоденне спілкування з дитиною до набрання чинності рішення суду про усиновлення.

Усиновлювач зобов`язаний:

–  особисто забрати дитину із закладу чи сім`ї, в якій вона виховується, в присутності представника служби у справах дітей після пред`яв­лення копії рішення суду про усиновлення;

–  надавати можливість представникам служби у справах дітей за місцем свого проживання, здійснювати нагляд за умовами прожи­вання і виховання дитини;

–  повідомляти службу у справах дітей, яка здійснює нагляд за умо­вами проживання і виховання усиновленої дитини, про зміну місця проживання.

 

Підготовка документів для подання до суду

Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем перебування дитини із заявою про бажання її усиновити.

Керівник дитячого закладу, де знаходиться (перебуває) дитина чи особа, у якої проживає дитина, за запитом служби у справах дітей, до якої звернулися кандидати в усиновлювачі із заявою про бажання усиновити, подає цій службі такі документи:

–  копію свідоцтва про народження дитини;

–  документи, які підтверджують правовий статус дитини;

–  повідомлення закладу охорони здоров`я або навчального закладу, в якому перебуває дитина, про згоду на її усиновлення;

–  висновок про стан здоров`я, фізичний та розумовий розвиток дитини.

Служба у справах дітей за місцем перебування дитини на підставі заяви кандидатів в усиновлювачі та пакету документів протягом 10 робочих днів готує висновок органу опіки та піклування про доцільність усиновлення тa відповідність його інтересам дитини. Якщо кандидати в усиновлювачі протягом місяця не забрали висновок, або протягом 30 днів після його отримання, не подали до суду заяву про усиновлення дитини, вважається, що вони відмовились від її усиновлення.

Кандидати в усиновлювачі особисто звертаються із заявою про усинов­лення дитини до суду за місцем проживання (перебування) дитини. Подан­ня заяви через представника або направлення поштою не допускається.

До заяви додаються документи кандидатів в усиновлювачі, висновок органу опіки та піклування про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. До висновку органу опіки та піклування додаються:

–  свідоцтво про народження дитини;

–  документи, які підтверджують правовий статус дитини;

–  висновок про стан здоров`я, фізичний і розумовий розвиток дитини;

–  згода батьків, опікуна, піклувальника дитини, закладу охорони здоров`я або навчального закладу, а також самої дитини на усиновлення;

–  відомості про братів, сестер дитини, дозвіл органу опіки та піклування на їх роз`єднання при усиновленні.

Під час розгляду справи суд може вимагати подання інших документів.

 

 

Шлях усиновлювача

1. Одержання консультації про усиновлення в службі у справах дітей за місцем свого проживання.

2. Збір документів.

3. Подання до служби у справах дітей за місцем свого проживання за­яви про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі та відповідних до­кументів.

4. Обстеження представником служби у справах дітей умов проживан­ня майбутніх кандидатів в усиновлювачі.

5. Отримання висновку про можливість бути усиновлювачем.

6. Ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені.

7. Отримання направлення для знайомства та встановлення контакту з дитиною.

8. Знайомство та встановлення контакту з дитиною.

9. Подання заяви про усиновлення дитини до служби у справах дітей за місцем її проживання.

10. Отримання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

11. Подання заяви та документів до суду, судове засідання щодо розгляду питання усиновлення.

12. Отримання рішення суду про усиновлення дитини.

13. Оформлення нового свідоцтва про народження дитини в органах РАЦСу за місцем реєстрації народження дитини.

14. Передача дитини усиновлювачам.

15. Здійснення працівниками служби у справах дітей контролю за умовами проживання і виховання усиновленої дитини (працівники служби у справах дітей щорічно відвідують сім`ю протягом перших трьох років після усиновлення, в подальшому – один раз на три роки до досягнення дитиною повноліття).

 

Державні гарантії при усиновленні дитини

Дитина, яка усиновлена, зберігає права на пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв`язку з втратою годувальника, які вона мала до усиновлення.

Особа, яка усиновила дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, має право:

–  на грошову допомогу при усиновленні дитини у розмірі як при народженні першої дитини. При усиновленні двох і більше дітей розмір допомоги не змінюється;

–  на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

–  на отримання одноразової оплачуваної відпустки тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (при усиновленні дитини віком старше трьох років);

–  на отримання щорічної оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарних днів.

(До законодавства України можуть періодично вноситись зміни щодо прав, обов`язків та гарантій усиновлювачам. Про всі зміни можна дізнатися в службі у справах дітей за місцем свого проживання).

 

Бібліотечка кандидата в усиновлювачі:

  • Сімейний кодекс України
  • Закон України “Про охорону дитинства”
  • Закон України “Про відпустки”
  • Закон України “Про державну допомогу сім`ям з дітьми”
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 р. № 905 “Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей” (зі змінами)
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1751 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми” (зі змінами)
  • Наказ Міністерства охорони здоров`я України від 20.08.2008 р. № 479 “Про затвердження Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути усиновлювачем”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.10.2008 р. за № 1022/15713